มาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หาทนาย จ้างทนาย เกี่ยวกับ เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา จะทำอย่างไร?
          มาตรา 9 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 147 ถึงมาตรา 166 และมาตรา 200 ถึงมาตรา 205 นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร

ป.อ. มาตรา 9