หลักฐานการแจ้งตาย

โดย คุณฐิติพร เศวตศิลป์

Effective Date: January 9, 2020

          หลายคนน่าจะไม่ทราบข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการแจ้งตายเมื่อมีคนเสียชีวิต ผู้เขียนจึงได้หาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานที่ต้องใช้เบื้องต้นในการแจ้งตายมาเพื่อใช้ในการจัดเตรียมเอกสารไว้ให้แล้วค่ะ

การแจ้งตายกรณีปกติทั่วไป

1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง

  • คนตายในบ้านหรือสถานพยาบาลให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง
  • คนตายในบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
  • คนตายนอกบ้านให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง

2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย

3. หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร. 4/1 กรณีคนตายในสถานพยาบาล
4. หลักฐานของผู้ตาย (ถ้ามี)

การแจ้งตายโดยมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อ หรือ ตายโดยผิดธรรมชาติ

(อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย  ถูกผู้อื่นฆ่าตาย หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)

1.  บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง

  • คนตายในบ้านให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง
  • คนตายในบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้
  • คนตายนอกบ้านให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง

2.  กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

  • บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
  • หนังสือมอบหมาย

3.  หลักฐานการรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสถาบันนิติเวช หรือหนังสืออนุญาตจากพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตรายแล้วแต่กรณี
4.  หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
5.  หลักฐานของผู้ตาย (ถ้ามี)

ข้อควรทราบ : เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตายหรือพบศพภายใน 24 ชม. หากเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท