การกู้ยืมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

โดย ทค.อภิเชฏฐ์ วงศ์สันติสุข | สำนักงานกฎหมาย เอทีลอว์ แอนด์ บิสซิเนส

Effective Date: January 6, 2020

" การกู้ยืมเงิน 2,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้ หากไม่มีฟ้องร้องบังคับเอากับผู้กู้ยืมไม่ได้ "

           ปัจจุบันหากผู้ให้กู้และผู้กู้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้กู้ แต่มีการกู้ยืมเงินผ่านสังคมอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ก็ยังสามารถฟ้องร้องบังคับเอากับผู้กู้ได้ โดยอาศัย พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7, 8 และ 9 ซึ่งต้องรวบรวมหลักฐานอันมีองค์ประกอบที่สำคัญต่อไปนี้

01

ข้อความสนทนาเกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงิน (Chat)

โดยมีข้อความที่ระบุถึงจำนวนเงินที่กู้ยืมเงิน และชื่อบัญชีผู้ใช้โดยชัดเจน

02

บัญชีผู้ใช้ของผู้กู้ยืมเงิน (Account)

  • บัญชีผู้ใช้ผ่านสังคมอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ต้องเชื่อถือได้
  • มีระบบที่ปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้ เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram

03

หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ยืมเงิน (Slip)

  • ต้องมีระบุจำนวนเงิน วันที่ ให้ชัดเจน
  • ในกรณีหากผู้กู้ยืมให้โอนเงินเข้าบัญชีที่ไม่ใช่ชื่อของผู้กู้ยืมเงินนั้น ควรให้ผู้กู้ยืมเงินยืนยัน และอธิบายว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของใคร เกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้กู้ยืมเงินด้วย

หากมีหลักฐานดังกล่าว ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการฟ้องร้องต่อศาลได้ ซึ่งหลักฐานทั้งหมดต้องไม่มีการแก้ไขข้อความแต่อย่างใด